ARCHIV – Provozní řád platný od 19.3.2019

Anahita Centrum mateřství – Skorkovská 1511, Praha 9 – Černý Most

 Anahita Klánovice – Utěšilova 696, Praha 9 – Klánovice

Provozovatel: Anahita Plus s.r.o., Skorkovská 1511, 198 00 Praha 9  IČ:02186641 (dále jen Anahita)

Platnost provozního řádu: od 19.6.2018

 —————————————————————————————————–

Vážení klienti, účastníci kurzů

provozní řád, který dostáváte do rukou, berte prosím jako souhrn pravidel a doporučení, která vám a zejména vašim dětem přinesou bezstarostný a příjemný pobyt v Anahitě.

Prosíme o respektování a dodržování níže uvedených pravidel a pokynů, které zajistí optimální bezpečnostní a hygienické podmínky.

Registrace do kurzů

Registrace do kurzů probíhá v provozovnách Anahita. Registrace je platná po vyplnění registračního lístku a uhrazení kurzovného. Po registraci účastník obdrží průkaz účastníka kurzu, kterým se bude prokazovat při každé lekci – bude sloužit jako oprávnění pro vstup účastníka kurzu a jednoho rodiče na aktivitu. Pokud bude chtít druhý rodič nebo jiná návštěva sledovat účastníka kurzu, je to možné po předchozí domluvě na recepci.

Změna termínu kurzu po začátku semestru je zpoplatněna částkou 300,-Kč za každý jednotlivý přesun. Ten lze provést pouze se souhlasem vedení Anahity.

Uhrazením registračního poplatku účastník kurzu (odpovědný zástupce) souhlasí se storno podmínkami, podmínkami provozního řádu a zavazuje se k jejich dodržování.

Odpovědnost za zameškané hodiny

Provozovatel nenese odpovědnost za zameškané hodiny účastníka kurzu. Účastníkovi kurzu v případě zameškání kurzu vlastní vinou či vyšší mocí nevzniká právní nárok na náhradu. A to ani v případě nemoci dítěte či rodiče, nebo jejich zdravotních případně osobních problémů.

Pro zlepšení služeb účastníkům kurzů provozovatel nabízí rezervační on-line systém jehož cílem je, na principu dobrovolnosti, umožnit náhradu zameškaných lekcí v případě, že to podmínky dovolují.

Vstup do Anahity

 • Na lekci je možné přijít nejdříve 20 minut před jejím začátkem.
 • Před vstupem do aklimatizační zóny je účastník kurzu a jeho doprovod povinen se zout, boty uložit do košíku nebo obalit obuv do hygienických návleků. Obuv není povoleno ponechávat v prostoru recepce.
 • Při vstupu do Anahity se účastník na recepci prokáže průkazem a obdrží klíčky od skříňky. Skříňky v 1.NP/u vstupu slouží k uložení obuvi (i obuvi s hygienickými návleky) a svrchního oblečení. Do skříněk v 1 PP/v šatně se odkládají oděvy před vstupem do sprch. Všechny věci doporučujeme uzamykat a na lekce nenosit cenné věci.
 • Do šaten v 1.PP v Anahitě ČM není povolen vstup v obuvi s návleky.
 • Při ztrátě a poškození klíčku od skříňky uhradí odpovědná osoba poplatek 300,- Kč.
 • Provozovatel nepřebírá odpovědnost za případnou ztrátu nebo zničení cenných věcí.
 • Kurzu se mohou zúčastnit pouze zdravé děti, rodiče, příp. osoby doprovázející.
 • Do provozoven Anahity nemají přístup nemocné děti a osoby, zvláště osoby trpící vlasovými nebo kožními či jinými přenosnými chorobami, osoby se zjevně zanedbanou osobní hygienou, osoby zahmyzené a osoby pod vlivem alkoholu či návykových látek.
 • Za zdravotní stav účastníka kurzu nese odpovědnost rodič nebo jiná odpovědná osoba.
 • Ve všech prostorách Anahity platí zákaz kouření.
 • V případě poškození zařízení provozoven Anahita dítětem či dospělou osobou, je tato osoba či rodič dítěte povinna uhradit v plném rozsahu způsobenou škodu.
 • V případě opakovaného vyvolávání vážných konfliktů mezi účastníky kurzu nebo poškození zařízení provozoven Anahita je provozovatel oprávněn viníka bez náhrady vyloučit z kurzu.

Vstup do šaten, sprch, bazénu a jejich opuštění

 • Účastníci kurzu, rodiče a návštěvy jsou povinni:
 • Nevstupovat do prostoru 2. šatny dříve než 15 minut před zahájením lekce
 • Opustit 2. šatnu nejpozději do 15 minut po skončení lekce
 • Dbát o zdraví a bezpečnost svou a svých dětí, dítě musí být neustále pod dozorem rodiče nebo jiné osoby doprovázející dítě
 • Před vstupem do bazénu se osprchovat bez plavek a omýt mýdlem po celém těle. Po použití toalety v průběhu lekce se znovu bez plavek omýt mýdlem.
 • Dospělé osoby vstupovat do bazénu s plaveckou čepicí na hlavě. Dítě s dlouhými vlasy musí mít vlasy sepnuté sponkou. Při použití látkové plavecké čepice si musí dospělý před vstupem do bazénu umýt vlasy.
 • Vstupovat pouze v gumové, čisté obuvi do prostor sprch a k bazénu – platí pro dítě, rodiče i doprovod
 • Mít na vědomí, že podlahy prostor šatny, sprch a bazénu mohou být kluzké a že je nutné pohybovat se v těchto prostorách s ohledem na bezpečnost svou, dětí a ostatních návštěvníků.
 • Nevstupovat do šaten, sprch a bazénu se skleněnými předměty, jídlem nebo nápoji
 • V prostorách šatny, sprch a bazénu z bezpečnostních důvodů dodržovat zákaz běhání a skotačení dětí
 • V prostorách šatny, sprch a bazénu dodržovat zákaz konzumace jakéhokoli jídla nebo nápojů
 • Nepoužívat v prostorách sprch a bazénu elektrické přístroje
 • Maminky jsou povinny se před vstupem do bazénu odlíčit
 • Před vstupem do bazénu a po dobu trvání lekce musí mít na sobě dítě – účastník kurzu, dětské plavečky s přiléhavou gumičkou kolem nohou
 • Na bazén přijít nejdříve 3 minuty před zahájením lekce a to pouze v plavkách, případně s županem
 • Nevstupovat do bazénu bez souhlasu instruktora
 • V průběhu lekce může s dítětem plavat jeden rodič, v průběhu hodiny by se neměli střídat
 • Pokud se dítě pokaká v prostoru šaten, sprch nebo bazénu, okamžitě to hlásit instruktorce
 • V případě použití nočníku je nutné ho vylít na toaletě, opláchnout, vrátit na původní místo a dítěti omýt zadeček
 • Nepoužívat nočník v prostoru šatny
 • Při odchodu z bazénu se po použití sprch na místě osušit
 • Do šaten nevstupovat v mokrých plavkách
 • V případě, že rodič, doprovod či návštěva plánuje fotografování je její povinností informovat instruktora kurzu. Pořizování fotografií v průběhu lekce je povoleno pouze za souhlasu instruktora a všech účastníků lekce.
 • Je zakázáno pořizovat video záznamy v průběhu lekcí

Plavání dětí bez rodičů

 • Rodiče jsou z bezpečnostních důvodů povinní své dítě na začátku lekce předat instruktorovi a po skončení lekce převzít zpět

Vstup do šaten, tělocvičny a dalších provozních místností a jejich opuštění

Účastníci kurzu, rodiče a návštěvy jsou povinni:

 • Nevstupovat do prostoru tělocvičny a ostatních provozních místností bez souhlasu instruktora.
 • Dbát o zdraví a bezpečnost svou a svých dětí, dítě musí být neustále pod dozorem rodiče nebo jiné osoby doprovázející dítě.
 • Nevstupovat do šaten a tělocvičny se skleněnými předměty, jídlem nebo nápoji
 • V prostorách tělocvičny dodržovat zákaz konzumace jakéhokoli jídla nebo nápojů
 • Do tělocvičny vstupovat pouze v přezuvkách – platí pro rodiče a doprovod
 • Nevodit sourozence účastníků kurzu do jednotlivých lekcí. Toto nařízení platí z důvodu nebezpečí úrazu a ohleduplnosti k ostatním účastníkům kurzů
 • Nočník se smí používat pouze na místě k tomu určeném (WC)! Po použití je rodič povinen nočník vylít na toaletě, opláchnout a vrátit na původní místo
 • V případě, že rodič, doprovod či návštěva plánuje fotografování je její povinností informovat instruktora kurzu. Pořizování fotografií v průběhu lekce je povoleno pouze za souhlasu instruktora a všech účastníků lekce.
 • Je zakázáno pořizovat video záznamy v průběhu lekcí

Pobyt v aklimatizační místnosti – herně

 • Konzumování potravin a nápojů je možné pouze v herně – aklimatizační místnosti
 • Po skončení lekce může zůstat účastník kurzu v prostorách recepce nebo herny po dobu potřebnou k odpočinku a aklimatizaci – nejdéle však 1 hodinu po skončení lekce
 • Je zakázáno přenášet hračky z herny do šatny, bazénu/ tělocvičny a naopak
 • Prostor recepce neslouží k pobytu dětí, hraní a skotačení. V prostoru recepce se smí děti pohybovat pouze v doprovodu rodičů (platí pro Klánovice)
 • V prostoru herny, recepce ani šatny nesmí zůstávat sourozenci právě plavajících dětí bez dozoru. Z bezpečnostních důvodů musí být zajištěn dohled další dospělou osobou nad sourozencem

Rezervační on-line systém

On-line systém, umožňuje provádět omluvy jednotlivých lekcí a tím je nabídnout ostatním účastníkům kurzů k využití. Dále pak vyhledávat a rezervovat náhrady v časech a dnech, které uvolnili jiní účastníci. Popis přístupu do systému, návod k ovládání a heslo obdrží rodiče účastníka kurzu po registraci.

Pokud jste nuceni se z jakéhokoli důvodu omluvit z lekce, můžete tak učinit pouze prostřednictvím on-line systému. V případě, že nemáte k dispozici přístup k internetu, můžete použít přístup do systému na počítači v provozovně Anahity.

Informace o náhradních hodinách

Pokud prostřednictvím rezervačního systému lekci omluvíte, vezměte prosím na vědomí tato pravidla:

 • Náhrady lze čerpat pouze za řádně omluvené lekce

Dále pak:

 • Za řádně omluvenou lekci pro účely náhrady lze uznat lekci pouze v případě omluvy do 22:00 hod. dne předcházejícího vaší lekci. Lekci lze omluvit bez udání důvodu.
 • Náhradní hodiny se může klient zúčastnit pouze po jejím objednání a zpětném potvrzení prostřednictvím rezervačního systému.
 • Náhradní lekce musí odpovídat věku a schopnostem dítěte.
 • Náhrady lze čerpat pouze v termínech, které jsou k dispozici v rezervačním systému.
 • Provozovatel nenese odpovědnost za případné nevyčerpání náhrad omluvených lekcí.
 • V případě zrušení lekce ze strany Anahity, bude klient o termínu a formě náhrady včas informován.

Převod nevyčerpaných lekcí:

 • Finanční náhrada ani jiná forma náhrady za nevyčerpané lekce není poskytována. Pouze v případě nevyčerpání všech řádně omluvených lekcí v daném kurzu, lze nevyčerpané náhradní hodiny převést do navazujícího kurzu za předpokladu, že je plavec do nového kurzu registrován a kurz má řádně uhrazen.
 • Převedené náhrady lze čerpat v prvních šesti týdnech nového kurzu, poté dojde v systému k automatickému vymazání všech převedených náhrad. Při čerpání náhrad v navazujícím kurzu systém přednostně odečítá z převedených náhrad. Nevyčerpané náhrady z jarního kurzu se převádí do kurzu podzimního.

Storno podmínky

Účastníkovi kurzu v případě storna kurzu ze strany účastníka nevzniká nárok na náhradu. A to ani v případě nemoci dítěte či rodiče, nebo jejich zdravotních případně osobních problémů s výjimkou následujících podmínek:

Storno podmínky kurzů, které mají 11 a více lekcí

 • Storno kurzu 8 a více dnů před začátkem semestru vzniká nárok na vrácení celé částky uhrazeného kurzovného
 • Storno kurzu od 7 dnů před začátkem semestru do 48 hodin po 2. lekci kurzu činí storno poplatek 20% z celkové ceny kurzu, bez ohledu na docházku v prvních dvou lekcích.
 • Při ukončení kurzu kdykoliv později zaniká nárok na vrácení kurzovného; kurzovné se nevrací
 • V případě zrušení kurzu poskytovatelem vzniká nárok na vrácení poměrné části kurzovného dle uskutečněných lekcí, případně na náhradní kurz či lekce, pokud budou poskytovatelem nabídnuty.

Storno podmínky kurzů, které mají 10 a méně lekcí

 • Storno kurzu 8 a více dnů před začátkem semestru vzniká nárok na vrácení celé částky uhrazeného kurzovného
 • Storno kurzu od 7 dnů před začátkem semestru do 48 hodin po 2. lekci kurzu činí storno poplatek 40% z celkové ceny kurzu, bez ohledu na docházku v prvních dvou lekcích.
 • Při ukončení kurzu kdykoliv později zaniká nárok na vrácení kurzovného; kurzovné se nevrací
 • V případě zrušení kurzu poskytovatelem vzniká nárok na vrácení poměrné části kurzovného dle uskutečněných lekcí, případně na náhradní kurz či lekce, pokud budou poskytovatelem nabídnuty.

Storno podmínky – plavání ve vaně

 • Při omluvení lekce
  • více než 24h před jejím začátkem se storno poplatek neúčtuje
  • 24 hodin a méně před zahájením lekce se účtuje stornopoplatek ve výši 200,-Kč
  • při nenastoupení na lekci, je účtován storno poplatek ve výši 100% z ceny lekce
 • Nevyčerpané řádné omluvené lekce se mohou za poplatek 200,-Kč převést formou kreditu na jakoukoliv aktivitu v Centru mateřství Anahita. V případě nepokračování v jiné aktivitě je storno poplatek 50% ze zbývající částky

Storno podmínky jednorázové akce

 • Uhrazením poplatku vyjadřujete, že jste se seznámili s provozním řádem a souhlasíte s jeho zněním a dodržováním
 • Uhrazená platba za jednorázovou akci se nevrací

Storno dle výše uvedených podmínek je třeba nahlásit emailem na anahita@anahita.cz nebo písemně doporučenou poštou na adresu sídla společnosti Anahita Plus s.r.o., Skorkovská 1511, 198 00 Praha 9.